Contact Us:

670 Lafayette Ave, Brooklyn,
NY 11216

+1 800 966 4564
+1 800 9667 4558

Avís Legal Pàgina Web

Aquest avís legal recull les condicions generals que regulen l’accés i l’ús de la pàgina web www.ampaea.ad, d’ara endavant «la WEB», del qual és titular i propietària l’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES DE L’ESCOLA ANDORRANA, d’ara endavant AMPAEA, associació domiciliada al Principat d’Andorra, a la vila de Santa Coloma, parròquia d’Andorra la Vella, Carrer Prat Salit s/n, inscrita al Registre d’Associacions del Principat d’Andorra amb número de registre tributari U-192470-W, telèfon 722 509 i correu electrònic ampaea@ampaea.ad. L’accés a la WEB és gratuït i la seva visualització no requereix cap registre ni subscripció prèvia. A través de la WEB es facilita informació general dels nostres serveis.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

L’AMPAEA no es responsabilitza dels danys i perjudicis produïts o que es puguin produir, de cap naturalesa, que es derivin de l’ús de la informació, del contingut de la WEB i dels programes que incorpora, i que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu i no limitatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat de la WEB o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

La informació continguda en la WEB és la vigent en la data de l’última actualització, i l’AMPAEA no garanteix l’absència d’errors en l’accés a la WEB ni en el contingut, però adoptarà les mesures pertinents per evitar-los, corregir-los i/o actualitzar-los tan aviat com es detectin.

L’AMPAEA es reserva el dret de modificar i actualitzar la informació de la WEB, la seva presentació i configuració i les condicions d’accés sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment. Així mateix, l’AMPAEA es reserva el dret de modificar i/o ometre totalment o parcial els continguts de la WEB i restringir-ne l’accés.

En cas que s’hagin de realitzar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, l’AMPAEA es reserva el dret de suspendre temporalment i sense necessitat de previ avís l’accés a la WEB, així com el dret de prestació o cancel·lació dels serveis, sense perjudici de procurar posar-ho en coneixement dels usuaris, sempre que les circumstàncies ho permetin.

L’ús d’aquesta WEB i la informació que es facilita és responsabilitat de l’usuari. Cap tercer podrà establir una relació de framing entre les seves pàgines web i la WEB. Així mateix, l’AMPAEA no es responsabilitza del contingut de tercers al qual es pugui accedir mitjançant els enllaços mostrats a la WEB.

SERVEIS I PRODUCTES DE LA WEB

La WEB pot contenir enllaços a pàgines web alienes els quals es posen a disposició de l’usuari amb l’única finalitat de facilitar l’accés als continguts, productes o serveis que poguessin ser del seu interès i que l’AMPAEA no gestiona ni controla en cap moment.

La inclusió dels enllaços a portals de tercers no implica en cap cas una vinculació entre l’AMPAEA i els titulars dels portals enllaçats. L’AMPAEA no assumeix cap mena de responsabilitat directa o indirecta en relació amb la licitud, veracitat, utilitat, qualitat o fiabilitat dels serveis i continguts propietat de tercers, o que aquests gestionin o controlin, encara que s’hi pugui accedir a través de la WEB.

A tots els efectes legals, s’entén que qualsevol relació contractual o extracontractual que l’usuari dugui a terme amb tercers contactats mitjançant la WEB es realitza únicament i exclusiva entre l’usuari i els tercers.

L’usuari accepta que l’AMPAEA no tingui cap responsabilitat sobre els danys o perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats amb motiu de les negociacions, converses o relacions contractuals o extracontractuals entre l’usuari i tercers contactats per mitjà de la WEB.

L’usuari haurà de prendre coneixement de les indicacions, dels avisos o de les advertències legals que els portals de tercers puguin establir per al seu ús.

RESPONSABILITAT DE L’USUARI

L’usuari és responsable del compliment de les lleis i reglaments en vigor i de les regles aplicables a l’ús que es realitzi dels productes i aplicacions.

Tanmateix, es prohibeix l’ús de la WEB contrari a la bona fe, en particular i de manera no exhaustiva: la utilització contrària a la normativa andorrana o que infringeixi els drets de tercers; la publicació o transmissió de qualsevol contingut que resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori; l’alteració o intervenció per mitjans fraudulents pàgines web personals o correus electrònics o sistemes d’altres usuaris o tercers sense la seva autorització; els cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri els drets de la propietat intel·lectual de tercers; el recull i/o la utilització de dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés o que contravingui les disposicions de la Llei Qualificada 29/2021 de protecció de dades personals; la utilització del servidor de correu, el domini i les adreces de correu electrònic amb finalitats de correu no desitjat, bombardeig de correu, suplantació d’identitat, frau sota custòdia de tercers, difusió de virus (troians, etc.) o qualsevol altre tipus d’activitat realitzada amb ànim fraudulent o delictiu.

Queda expressament prohibit accedir, modificar, visualitzar la configuració, l’estructura i els arxius dels servidors de la WEB. Davant qualsevol problema que es pogués produir en els servidors i sistemes de seguretat de la WEB com a conseqüència directa d’una actuació negligent de l’usuari, aquest respondrà per la responsabilitat civil i penal que correspongui. L’usuari respectarà els estàndards tècnics disposats per la WEB en l’administració i desenvolupament dels productes utilitzats de manera que no es produeixi un ús abusiu que retardi els servidors i perjudiqui la prestació dels productes o drets d’altres usuaris.

PROTECCIÓ DADES PERSONALS I COOKIES

En compliment del que requereix la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de Protecció de Dades Personals (en endavant, «LQDP»), i amb els reglaments que la desenvolupen, s’informa els usuaris d’aquest lloc web que qualsevol dada personal facilitada a l’AMPAEA serà tractada amb les finalitats i condicions definides al seu Registre d’Activitats de Tractament.

El responsable del fitxer és l’AMPAEA en qualitat de responsable del tractament, amb domicili a la vila de Santa Coloma, parròquia d’Andorra la Vella, Carrer Prat Salit s/n, telèfon 722 509 i correu electrònic ampaea@ampaea.ad, i el seu Delegat de protecció de dades és ABC ADVICATS I CONSULTORS, SL, amb domicili a Escaldes-Engordany, Passatge Antònia Font Caminal núm. 1, 3r pis, despatx 303, telèfon 805060 i correu electrònic abc@abc-assessors.com.

Les dades aquí recollides es tractaran per gestionar les dades proporcionades pels interessats en el moment de contractar els nostres serveis i per informar sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb la nostra activitat professional que puguin ser del vostre interès i per realitzar, en cas que us hàgiu subscrit a les nostres Newsletters, el seu enviament tractant les dades facilitades per remetre-us-les.

En compliment de la LQPD, i els seus reglaments de desenvolupament, l’AMPAEA us informa que disposeu dels drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de tractament reconeguts en l’esmentada normativa.

Us informem que aquesta pàgina web recull cookies. En trobareu una explicació exhaustiva en el següent enllaç. (posar enllaç política de cookies)

Per més informació sobre com tractarem les dades personals consulteu el següent enllaç (link a política de privacitat)

PROPIETAT INTEL·LECTUAL SOBRE ELS CONTINGUTS

Tots els elements que apareixen a la WEB, sense limitació (fotografies, música, sons, animacions, programari, textos, nom de domini, marques, informació i contingut recopilat de tota la web, etc. ), així com l’estructura, el disseny gràfic i el codi font són propietat de l’AMPAEA, o si s’escau, de tercers que li han cedit els corresponents drets d’ús, i que l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar, i, per tant, estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual.

No es podran realitzar actes totals o parcials de reproducció, publicació, tractament informàtic, distribució, difusió, transformació, compilació, modificació, distribució o comunicació pública de la WEB sense el consentiment previ i per escrit de l’AMPAEA.

L’accés per part de l’usuari als continguts i els serveis de la WEB no implica cap dret pel que fa a la seva transmissió, cessió, utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública, objecte de propietat intel·lectual, sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part de l’AMPAEA o del tercer titular dels drets, si s’escau.

Els usuaris de la WEB només podran realitzar un ús privat i personal dels seus continguts, és a dir, només tindran dret a visualitzar i realitzar còpies dels continguts per al seu ús personal i exclusiu i hauran d’aplicar aquests drets sobre la base dels principis de bona fe i la normativa aplicable.

Queda absolutament prohibit l’ús de la WEB o de qualsevol dels seus elements amb finalitats comercials o il·lícites. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest Portal, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual, poden donar lloc a l’exercici de les accions legals pertinents i, si s’escau, a les responsabilitats derivades d’aquest exercici.

COMPROMISOS

L’AMPAEA es compromet a no realitzar publicitat enganyosa. En aquest sentit, no es consideraran publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que es puguin trobar en el contingut de les diferents seccions de la WEB a causa del manteniment i/o de l’actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda en aquestes seccions de la WEB a conseqüència del que s’esmenta en aquest apartat; l’AMPAEA es compromet a corregir aquesta situació tan aviat com tingui constància dels esmentats errors.

ACCEPTACIÓ

L’ús de la WEB implica l’expressa i plena acceptació d’aquestes condicions generals i de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal en la versió publicada en el moment en què l’usuari accedeix a aquest avís (excepte la política de privacitat, que caldrà acceptar-la expressament). En conseqüència, es recomana que l’usuari llegeixi aquest avís legal cada vegada que accedeixi a la WEB, atès que es poden produir modificacions en les condicions generals, sense perjudici de les condicions particulars que es puguin aplicar a determinats serveis concrets de la WEB.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Les presents condicions d’accés i ús queden subjectes a la legislació andorrana i a la competència dels seus tribunals.

Acceptant les polítiques de privacitat consentiu a les pràctiques descrites en aquesta declaració.

Responsable de les dades

Us informem que qualsevol dada personal que faciliteu a través d’aquest lloc web serà tractada per l’AMPAEA en qualitat de responsable del tractament. L’AMPAEA és la titular d’aquest lloc web, associació domiciliada al Principat d’Andorra, a la vila de Santa Coloma, parròquia d’Andorra la Vella, Carrer Prat Salit s/n, inscrita al Registre d’Associacions del Principat d’Andorra amb número de registre tributari U-192470-W, telèfon 722 509 i correu electrònic ampaea@ampaea.ad.

Delegat de protecció de dades

Us informem que el Delegat de protecció de dades és ABC ADVOCATS I CONSULTORS, SL, domiciliada a Escaldes-Engordany, Passatge Antònia Font Caminal 1, 3r pis despatx 303, telèfon 805060 i correu electrònic abc@abc-assessors.com.

Dades personals que es recullen

En compliment del que requereix la Llei 29/2021, de 28 d’octubre, qualificada de Protecció de Dades Personals (en endavant, «LQDP»), i amb els reglaments que la desenvolupen, s’informa els usuaris d’aquest lloc web que no es tracten categories especials de dades personals.

Recollida de cookies (cas que es recullin cookies, incloure redactat de cookies o fer un breu resum de la política de cookies i enllaçar amb el mateix)

Finalitat del tractament

L’AMPAEA podrà tractar les seves dades personals per a les finalitats descrites a continuació, en funció del motiu pel qual ens les hagi facilitat:

– Gestionar les dades proporcionades pel propi interessat en el moment de contractar els nostres serveis i per informar sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb la nostra activitat professional que puguin ser del vostre interès – Realitzar, en cas que us hàgiu subscrit a les nostres Newsletters, el seu enviament tractant les dades facilitades per remetre-us-les.

La legitimació jurídica és el consentiment exprés (incloure casella d’acceptació al formulari que contindrà l’enllaç a la pàgina de política de privacitat)

Conservació de les dades

L’AMPAEA conservarà les vostres dades personals el temps necessari per a les finalitats descrites més amunt. En cas que hi hagi una legislació que obligui a l’AMPAEA a conservar les vostres dades personals, es conservaran durant el dit període addicional, però seran bloquejades i només es tractaran per garantir-ne la conservació. Finalitzats aquests terminis, les dades personals seran suprimides.

Destinataris de les vostres dades

Per norma general, les vostres dades no es passaran a tercers si no comptem amb el vostre consentiment exprés per a fer-ho.

Per aconseguir les finalitats anteriorment esmentades, i només quan així sigui necessari, les vostres dades personals es poden transmetre a:

a) Encarregats de tractament de l’AMPAEA que hagin de processar les seves dades personals en relació amb la finalitat que es tracti, el que realitzaran segons les instruccions d’aquesta entitat i de conformitat amb la seva política de privacitat i qualsevol mesura de seguretat i de confidencialitat apropiada que estableixi l’AMPAEA.

b) Administracions públiques competents, en els casos que preveu la Llei per als fins en ella definits.

Transferència de dades a tercers països

No es realitzen transferències internacionals de dades.

Drets de què disposeu

En compliment de la LQPD, i els seus reglaments de desenvolupament, l’AMPAEA us informa que disposeu dels drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, portabilitat, supressió i oposició de les seves dades personals, reconeguts en l’esmentada normativa. Per tal d’exercir-los haureu d’enviar una comunicació escrita a l’adreça de correu electrònic abc@abc-assessors.com, a la qual haureu d’adjuntar una còpia del passaport o un altre document nacional d’identitat. A l’adreça de correu electrònic indicada us oferirem els formularis corresponents per a exercir materialment aquests drets.

Davant de qualsevol vulneració dels vostres drets, especialment quan no hàgiu obtingut satisfacció en el seu exercici, podeu presentar una reclamació davant l’Agència Andorrana de Protecció de Dades. També podeu obtenir més informació sobre els drets que us assisteixen dirigint-vos a aquests organismes.

Retirada del consentiment

El consentiment donat per a alguna finalitat específica pot ser retirat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En aquests supòsits l’AMPAEA deixarà de tractar les dades personals o, si s’escau, deixarà de fer-ho per a aquesta finalitat en concret, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Mesures de seguretat per protegir les vostres dades

L’AMPAEA us garanteix que el tractament que portarà a terme de les vostres dades personals està sotmès al més estricte deure de confidencialitat, i que s’han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per a garantir la seguretat de les vostres dades personals i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori i tractament i/o accés no autoritzat.

Possibles canvis en la política de privacitat

Aquesta política de privacitat és subjecta a eventuals canvis d’acord amb la legislació aplicable en cada moment. En tot cas, qualsevol modificació d’aquesta Política de privacitat us serà degudament notificada perquè quedeu informat dels canvis produïts i pugueu atorgar el vostre consentiment exprés a aquests canvis.

Som els representants de les famílies davant la direcció de l’Escola Andorrana, del Ministeri d’Educació i de les direccions dels diferents centres, (i qualsevol autoritat)