facebook

Llei 12/2007, del 17 de maig, de modificació de la Llei de l’Escola Andorrana

Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 17 de maig del 2007 ha aprovat la següent:
 
llei 12/2007, del 17 de maig, de modificació de la Llei de l’Escola Andorrana
 
Exposició de motius
 
El 2 de maig de 1989, el Consell General va aprovar la Llei de l'Escola 
Andorrana, que regeix el sistema educatiu del nostre país, juntament amb la 
Llei qualificada d'educació, del 3 de setembre de 1993, i la posterior Llei 
d'ordenament del sistema educatiu andorrà, del 9 de juny de 1994.
 
En tots aquests anys, l'Escola Andorrana ha dut a terme i continua 
desenvolupant la seva tasca educativa amb responsabilitat i qualitat per tal de 
garantir la formació intel•lectual i el creixement humà, cívic i social dels 
alumnes. Per al bon desenvolupament de la tasca educativa i social, endemés 
dels professionals de l'educació, l'Escola Andorrana disposa també de personal 
auxiliar no docent que intervé en la vigilància dels espais de patis i menjadors.
 
Tanmateix, des de 1989 l'ordenament jurídic ha evolucionat, i l'aprovació de la 
Llei de la funció pública, del 15 de desembre del 2000, ha limitat la contractació 
del personal no funcionari, malgrat que resulti imprescindible per a la vigilància 
de patis i menjadors.
 
Aquest personal, que intervé unes poques hores diàries, té com a missió 
atendre els alumnes durant l'espai del menjador escolar i dur a terme les 
activitats de lleure i esbarjo que es desenvolupen al pati del migdia. La poca 
dedicació horària diària disponible a l'espai del migdia no permet crear places 
de funcionaris, d'acord amb la legislació esmentada. De la mateixa manera, les 
restriccions aprovades per a la contractació d'agents de l'Administració de 
caràcter eventual no permeten perllongar en el temps els contractes d'aquestes 
persones. Davant d'aquesta situació, el Govern va encomanar la gestió 
indirecta de la contractació del personal de patis i menjadors a una única 
empresa, solució que no ha comportat la qualitat ni l'estabilitat laboral 
esperada.
 
Per tal de garantir l'estabilitat, la seguretat del treball i la millor qualitat del 
personal auxiliar de patis i menjadors que treballa des de fa temps a l'Escola 
Andorrana, el Govern vol procedir a la modificació de la Llei de l'Escola 
Andorrana.
 
La Junta d'Escola, ja existent a cada centre de l'Escola Andorrana, està 
formada per representants de tots els sectors de la comunitat educativa: 
director i cap d'estudis del centre, un membre del comú, representants del 
personal docent, del personal col•laborador educatiu, del personal administratiu 
i de serveis, dels pares, i dels alumnes dels nivells educatius de segona 
ensenyança i batxillerat, i té com a objecte principal vetllar pel bon 
funcionament del centre.
 
La missió i la composició de la Junta d'Escola fan que sigui l'òrgan més idoni 
per assumir la contractació del personal esmentat.
 
Aquest òrgan administratiu, presidit pel director del centre, està mancat de la 
regulació legal necessària per poder contractar directament el personal auxiliar 
de patis i menjadors, en règim laboral.
 
La present Llei addiciona un títol nou a la Llei de l'Escola Andorrana vigent, que 
ha de permetre a la Junta d'Escola de cada centre poder contractar el personal 
auxiliar necessari per a la vigilància de patis i menjadors, garantint així una 
major qualitat i estabilitat d'aquest personal, sense necessitat que el Govern hi 
intervingui, ja que en endavant disposarà de capacitat jurídica i capacitat 
d'obrar.
 
Article únic
S'addiciona el títol IV, compost de 6 articles, a la Llei de l'Escola Andorrana, del 
2 de maig de 1989, que queda redactat com segueix:
 
"Títol IV. De la Junta d'Escola
 
Article dissetè
Es crea la Junta d'Escola com a òrgan col•legiat de participació dels diferents 
sectors de la comunitat educativa en la gestió de cada centre, amb la capacitat 
necessària per contractar el personal auxiliar de patis i menjadors que 
requereixi.
 
Article divuitè
La Junta d'Escola està presidida pel director del centre. La seva composició 
s'estableix reglamentàriament i inclou com a mínim el director i el cap d'estudis 
del centre, un membre del comú, representants del personal docent, del 
personal col•laborador educatiu, del personal administratiu i de serveis, dels 
pares, i dels alumnes dels nivells educatius de segona ensenyança i batxillerat.
 
Article dinovè
Les funcions de la Junta d'Escola són:
a) Contractar el personal auxiliar de vigilància de patis i menjadors, en règim 
laboral de prestació de serveis.
b) Col•laborar amb l'equip directiu en el projecte de pressupost del centre.
c) Vetllar per l'aplicació del projecte educatiu del centre.
d) Vetllar per l'aplicació del Reglament de règim intern del centre, resoldre els 
conflictes greus i imposar les sancions corresponents en matèria de disciplina 
d'alumnes, d'acord amb el Reglament esmentat. Un cop vigent la normativa 
sobre drets i deures dels alumnes, les resolucions de la Junta d'Escola hauran 
de subjectar-s'hi.
e) Col•laborar en l'elaboració del Pla anual del centre.
f) Avaluar el Pla anual del centre i la memòria presentada per l'equip directiu, 
que ha d'incloure un balanç de la gestió econòmica.
g) Donar el vistiplau i aportar suggeriments a la programació i al 
desenvolupament de les activitats escolars realitzades fora del centre, durant 
l'horari lectiu.
h) Establir els criteris sobre la participació del centre en activitats culturals, 
esportives i recreatives.
i) Vetllar per la conservació i proposar la renovació de les instal•lacions i de 
l'equip escolar.
j) Supervisar l'activitat general del centre.
 
Article vintè
La contractació del personal auxiliar en règim laboral de prestació de serveis 
necessari per dur a terme la vigilància de patis i menjadors, per part de la Junta 
d'Escola, pot realitzar-se per qualsevol de les modalitats següents:
a) Contractant directament el personal auxiliar de patis i menjadors.
b) Mitjançant l'adjudicació de la contractació del personal auxiliar de patis i 
menjadors a una empresa del sector.
 
Article vint-i-unè
El finançament necessari per garantir la contractació del personal auxiliar de 
patis i menjadors per part de cada Junta d'Escola, l'atorga el Ministeri 
encarregat de l'educació, a través del seu pressupost.
 
Article vint-i-dosè
El funcionament i el procediment d'elecció de la Junta d'Escola s'estableix 
reglamentàriament."
 
Disposició final
 
La present Llei entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació.
 
Casa de la Vall, 17 de maig del 2007
 
Joan Gabriel i Estany
Síndic General
 
Nosaltres els coprínceps la sancionem i promulguem i n'ordenem la publicació 
en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.
 
Joan Enric Vives Sicília
Nicolas Sarkozy
Bisbe d'Urgell
President de la República Francesa
 

CERCAR

   

Horari De L'AMPAEA

De dilluns a divendres

De 8 a 13 hores
De 14 a 17 hores

Tel. +376 722 509

Contacte

AGENDA

  OCTUBRE 2022
DL DM DC DJ DV DS DG
  1  2 
 3  4  5  6  7  8  9 
 10  11  12  13  14  15  16 
 17  18  19  20  21  22  23 
 24  25  26  27  28  29  30 
 31  
  

CONTRA L'ASSETJAMENT