facebook

Estatuts

Document original


Estatuts de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes
de l’Escola Andorrana (AMPAEA)

                                                                                                                                                                                  
Capítol I - Del col·lectiu en general

Article 1. Constitució
Amb la denominació d’“Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Andorrana”, abreujadament “AMPAEA”, es constitueix una Associació civil a l’empara de l’Article 17 de la Constitució, amb autonomia organitzativa i funcional respecte dels organismes estrangers i internacionals afins, sens perjudici de la possibilitat de mantenir relacions amb aquests darrers, així com sense dependència de l’Administració pública o dels partits polítics i qualsevol altra associació nacional, estrangera o internacional.
Aquesta Associació, d’àmbit territorial exclusivament andorrà, té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment de les seves finalitats i es regeix per les disposicions legals vigents i pels presents Estatuts. Té un caràcter representatiu, de lliure adhesió, democràtic, no lucratiu, reivindicatiu i apolític.

Article 2. Objecte
L’objecte de l’Associació és l’agrupació de les mares i els pares dels alumnes de l’Escola Andorrana per assumir de forma col·legiada la representació, defensa i gestió dels drets i interessos legítims dels seus associats. Sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, són funcions de l’Associació les següents:
a) Intervenir de manera tant individual com col·lectiva per a promocionar, defensar i representar els interessos educatius, culturals, econòmics i de qualsevol tipus, relacionats amb l’Escola Andorrana, dels associats i en general, per assolir els objectius de l’Associació.
b) Prestar assistència i col·laboració al associats dins el marc dels objectius de l’Associació.
c) Formar part dels òrgans col·legiats de l’Escola Andorrana, tant de caràcter dispositiu com consultiu, així com participar, a través de qualssevol procediments de consulta i col·laboració, per a vertebrar l’aportació de les mares i els pares a la tasca educativa i vetllar pel manteniment de l’ideari de l’Escola.
d) Exposar a la Direcció de l’Escola, al Ministeri d’Educació i a l’Administració en general les iniciatives i suggeriments dels associats, actuant com un òrgan de consulta en l’elaboració de les disposicions i resolucions que els puguin afectar i presentar a les Autoritats les propostes aprovades per l’Associació.
e) Col·laborar amb entitats i corporacions nacionals o estrangeres, públiques o privades, mitjançant la realització d’estudis, conferències, actes públics, emissió d’informes, elaboració d’estadístiques i qualssevol altres activitats en el marc dels objectius de l’Associació.
f) Mantenir contactes, col·laborar, associar-se o federar-se amb altres associacions de mares i pares d’alumnes o agrupacions d’aquestes, promovent actuacions conjuntes per a un millor assoliment de les finalitats que els són pròpies.   
g) Crear i utilitzar els mitjans d’informació que consideri necessaris per al millor desenvolupament de les seves funcions, dins el marc de les finalitats establertes en els presents Estatuts.
h) Vetllar pel correcte funcionament dels serveis i les activitats escolars i assumir-ne, en el seu cas, la gestió i/o l’administració. En especial, i pel que fa a les cuines dels centres que li siguin lliurades, n’assumeix únicament i exclusiva la seva gestió. Així mateix, i si fa al cas, podrà servir, dins del marc de la gestió de la cuina d’un centre que li hagi estat lliurada, àpats a altres centres escolars amb els quals pugui arribar a aquest acord.
i) Altres finalitats lligades a la protecció i defensa dels interessos dels seus associats.
j) I, en general, totes les activitats lícites que siguin adequades al seu objecte i serveixin per a assolir les finalitats estatutàries, d’acord, en cada cas, amb els requisits i les condicions que estableixi l’ordenament, incloses les activitats econòmiques, sempre que es moguin dins el marc de les seves finalitats estatutàries i que no tinguin per objecte, explícit o implícit, l’obtenció de beneficis econòmics per a ser repartits entre els associats.

Article 3. Domicili
El domicili es fixa a l’Escola Andorrana de Maternal i Primera Ensenyança, radicada al Prat del Salit s/n (Santa Coloma), podent emprar, d’acord amb la direcció de l’Escola, els locals necessaris per les reunions que hagi de celebrar. Pot traslladar-se a qualsevol altre lloc dins del Principat d’Andorra per acord de l’Assemblea General. També per acord de l’Assemblea General podran obrir-se locals a altres indrets del Principat.

Article 4. Durada
L’Associació té una durada indefinida. Es dissol per acord de l’Assemblea General Extraordinària adoptat de conformitat amb els presents Estatuts o per les causes previstes per la Llei.

Article 5. Interpretació dels presents Estatuts
La Junta Directiva és l’òrgan competent per a interpretar els preceptes dels presents Estatuts i per a suplir les eventuals llacunes, sempre de conformitat amb la normativa legal vigent en matèria d’associacions professionals.

Capítol II - Dels associats

Article 6. Associació i classes d’associats
A) Associació: Poden formar part de l’Associació, en general, totes les persones majors d’edat, que siguin pares o mares, curadors o tutors que tinguin sota la seva pàtria potestat o custòdia almenys un alumne de l’Escola Andorrana.
B) Classes d’associats: Tots els associats seran numeraris.
Són persones col·laboradores de l’Associació tots aquells socis numeraris que perdin aquesta qualitat per la fi dels estudis a l’Escola Andorrana de l’alumne concernit i manifestin expressament llur voluntat de continuar col·laborant amb l’Associació. Les persones col·laboradores tindran dret de veu en les deliberacions de l’Assemblea General, però no tindran dret de vot ni obligació de satisfer quotes d’associació.   
Són col·laboradors honoraris aquelles persones que, a criteri de l’Assemblea General i prèvia proposta de la Junta Directiva, reben aquesta distinció per motiu de la seva activitat en favor de l’Associació. Els col·laboradors honoraris tindran dret de veu en les deliberacions de l’Assemblea General, però no tindran dret de vot ni obligació de satisfer quotes d’associació.

Article 7. Drets
Tots els membres de l’Associació tenen els drets següents:
a) Assistir i participar en les assemblees generals, personalment o a través de representants.
b) Votar en els altres òrgans de l’Associació de què formin part.
c) Ser elegits membres de la Junta Directiva o les Comissions.
d) Ser informats de les activitats de l’Associació i prendre-hi part.   
e) Formular, en el sí dels òrgans competents de l’Associació, les propostes i suggeriments que considerin oportuns i exposar lliurement la seva opinió.   
f) Ser informats del funcionament de l’Associació i, especialment, de les decisions dels òrgans de govern, de l’estat de comptes i de les relacions de l’Associació amb els poders públics i amb tercers. Aquest dret es pot exercir sol·licitant la informació corresponent a la Junta Directiva i, si escau, formulant preguntes a l’Assemblea General.
g) Gaudir rectament de tots els mitjans i serveis que l’Associació posi a la disposició dels seus associats.
h) Separar-se de l’Associació. Si la persona que se separa consta al Registre d’Associacions com a membre fundador, pot sol·licitar l’anotació de la seva separació.

Article 8. Obligacions
Són deures dels associats:
a) Ser lleials als objectius i les finalitats de l’Associació i actuar per assolir-los, en especial desenvolupant fidelment els seus càrrecs, si fa al cas, i assistint a les reunions dels òrgans de l’Associació.
b) Contribuir al sosteniment de l’Associació, en la forma que determinin els presents Estatuts i l’Assemblea General, i en tot cas mitjançant l’abonament d’una quota per cada alumne que es trobi sota la seva pàtria potestat o custòdia. Si més d’una persona comparteix la pàtria potestat o custòdia d’un alumne, s’abonarà una sola quota per alumne.
c) Respectar i complir els presents Estatuts, les disposicions que els desenvolupin i els acords vàlidament adoptats pels òrgans de l’Associació.

Article 9. Pèrdua de la condició d’associat. Règim disciplinari
1. Pèrdua de la condició d’associat
A. Els associats poden sol·licitar la baixa de l’Associació voluntàriament, però hauran de satisfer les obligacions que hi tinguessin pendents.
B. La condició d’associat es perd automàticament:
- Per defunció.
- Per la pèrdua de les condicions requerides per a l’ingrés, en especial per no tenir cap infant a l’Escola Andorrana.
- Per la manca de pagament, total o parcial, de la cotització, transcorreguts tres mesos des del moment en què havia de ser satisfeta.
En els dos darrers casos, l’associat concernit podrà instar la incoació d’un expedient sobre aquesta qüestió, que seguirà el procediment previst als presents Estatuts per als expedients disciplinaris.
C. La pèrdua de la qualitat d’associat comporta el cessament en totes les activitats de l’Associació i del gaudiment de drets que com a tal li pertoquin.
2. Règim disciplinari
A. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
Són infraccions lleus:
a) Les simples irregularitats en el compliment dels deures establerts en els presents Estatuts o en les normes que els desenvolupin, quan no tinguin repercussions greus per a les activitats o els objectius de l’Associació.
b) La manca de compliment de les prescripcions dels presents Estatuts o de les normes que els desenvolupin comesa per simple negligència i sense intencionalitat, quan no tinguin repercussions greus per a les activitats o els objectius de l’Associació.
c) Les conductes tipificades com a infraccions greus quan concorrin circumstàncies atenuants, quan no tinguin repercussions greus per a les activitats o els objectius de l’Associació.
Són infraccions greus:
a) Les accions deliberadament contràries als drets que reconeixen els presents Estatuts o les normes que els desenvolupin, quan no tinguin repercussions greus per a les activitats o els objectius de l’Associació.
b) Els incompliments deliberats dels deures establerts en els presents Estatuts o les normes que els desenvolupin, quan no tinguin repercussions greus per a les activitats o els objectius de l’Associació.
c) La reincidència en la comissió d’infraccions lleus en els darrers dotze mesos des de la comissió d’una infracció lleu.
d) Les infraccions que hagin servit per a facilitar o encobrir altres infraccions.
e) Les conductes tipificades com a infraccions molt greus quan concorrin circumstàncies atenuants.
Són infraccions molt greus:
a) Les accions deliberadament contràries als drets que reconeixen els presents Estatuts o les normes que els desenvolupin que tinguin repercussions greus per a les activitats o els objectius de l’Associació.
b) Els incompliments deliberats dels deures establerts en els presents Estatuts o les normes que els desenvolupin que tinguin repercussions greus per a les activitats o els objectius de l’Associació.
c) La reincidència en la comissió d’infraccions greus en els darrers dotze mesos des de la comissió d’una infracció greu.
B. Les infraccions lleus podran ésser sancionades amb advertiment o multa de fins a 60 €, les infraccions greus podran ésser sancionades amb advertiment o multa fins a 300 € i les infraccions molt greus podran ésser sancionades amb multa fins a 600 € i/o separació de l’Associació. Les sancions han de guardar una relació d’adequació i proporcionalitat necessàries amb les infraccions comeses, tenint en compte el perjudici causat a les activitats o als objectius de l’Associació i la negligència o voluntat de l’infractor.
C. La sanció és precedida per l’expedient disciplinari, que és incoat per la Comissió Disciplinaria, la qual és nomenada per la Junta Directiva tan aviat com es tingui notícia dels fets sancionables, i és aquesta Comissió la que dona audiència a l’interessat analitzant el seu cas. Instruït l’expedient, és lliurat a la Junta perquè els membres que no formen part de la Comissió Disciplinaria resolguin durant la primera Junta que es convoqui. Això no obstant, contra l’acord de sanció pres per la Junta, que ha d’ésser comunicat a l’interessat per escrit, aquest pot interposar recurs davant l’Assemblea mitjançant escrit adreçat al President durant un període de 15 dies. Resolta la qüestió motivadament i per escrit per l’Assemblea, l’associat pot fer ús de les accions que corresponguin davant dels Tribunals.
D. Les infraccions lleus prescriuen al cap d’un any d’haver estat comeses, les greus al cap de dos anys i les molt greus al cap de tres anys. Les sancions imposades per infraccions lleus prescriuen al cap de sis mesos d’haver estat imposades, per infraccions greus al cap d’un any i per infraccions molt greus al cap de dos anys.

Capítol III - Organització

Secció 1. Disposicions generals

Article 10. Òrgans de l’Associació
Els òrgans de l’Associació són l’Assemblea General i la Junta Directiva, així com el President de la Junta Directiva, que ho és també de l’Associació.

Article 11. Obligatorietat dels acords
Els acords adoptats pels òrgans de l’Associació dins l’àmbit de llur competència obliguen tots els associats i són immediatament executoris, sens perjudici dels recursos que puguin interposar-s’hi.
Els actes que, segons la Llei i els presents Estatuts, s’hagin d’inscriure al Registre d’Associacions només podran ser oposats a tercers i produir-los efectes en contra a partir del moment de la seva inscripció.

Secció 2. L’Assemblea General

Article 12. Composició i facultats
1. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’Associació, i en formen part tots els associats que es trobin al corrent de pagament de les quotes.
2. És competència de l’Assemblea General:
a) La modificació dels Estatuts.
b) L’elecció dels membres de la Junta Directiva.
c) El cessament de la Junta Directiva i, si escau, del President, pel procediment establert en els presents Estatuts.
d) L’aprovació del pressupost anual, que ha de contenir l’expressió de les quotes o aportacions exigibles als associats, i l’aprovació de la liquidació del pressupost anterior.
e) La fixació dels preus al públic del menjador escolar i del preu per alumne fill d’associat.
f) La incorporació de l’Associació a una altra associació o a una unió d’associacions, així com la creació d’una altra associació.
g) La separació dels associats.
h) La dissolució de l’Associació.
L’Assemblea General no pot delegar en la Junta Directiva, ni l’Assemblea o la Junta Directiva en el President, les funcions que la Llei els assigna de manera imperativa.

Article 13. Convocatòria
1. L’Assemblea General ha de ser convocada obligatòriament en sessió ordinària dues vegades cada any natural, la primera durant el primer trimestre escolar i la segona durant el tercer trimestre escolar.
La primera de les esmentades reunions tindrà per ordre del dia, com a mínim, el següent:
- Examen i aprovació, si escau, de la memòria i els estats de comptes de l’exercici anterior i designació, si escau, d’auditors comptables i experts.
- Examen i aprovació, si escau, de la gestió de la Junta Directiva.
- Elecció dels nous membres de la Junta Directiva.
La segona de les esmentades reunions tindrà per ordre del dia, com a mínim, el següent:
- Examen i aprovació, si escau, del pressupost d’ingressos i despeses per a l’exercici següent, que ha d’incloure expressió de les quotes o aportacions exigibles als associats, i designació, si escau, d’auditors comptables i experts.
Totes les altres reunions que celebri tenen el caràcter d’extraordinàries.
2. L’Assemblea General es reuneix sempre que així ho acordi la Junta Directiva per iniciativa pròpia, o bé per sol·licitud escrita i motivada, incloent una proposta d’ordre del dia, d’una desena part dels associats, adreçada a la Junta Directiva. En aquest darrer cas, la convocatòria ha de fer-se efectiva en un termini màxim de 20 dies naturals següents a la presentació de la sol·licitud.
La Junta Directiva, representada pel seu President, tramita la convocatòria amb un mínim de quinze dies d’antelació, incloent l’ordre del dia i el lloc, la data i l’hora de la reunió. És cursada pel President per carta adreçada a cada associat.
3. A petició d’una desena part dels membres de dret de l’Assemblea General, presentada amb una antelació mínima de vuit dies abans de la celebració de la reunió, la Junta Directiva ha d’incloure en l’ordre del dia les qüestions que demanin aquests membres. La presa d’acords sobre aquestes qüestions, però, requereix en tot cas que els assistents a la reunió representin almenys la majoria absoluta dels membres de dret de l’Assemblea General i que aquesta es pronunciï per majoria absoluta dels assistents a favor de prendre acords sobre aquestes qüestions. La majoria requerida per a adoptar aquests acords és la que correspongui ordinàriament per raó de la matèria.

Article 14. Assistència: quòrums
1. L’Assemblea General queda vàlidament constituïda sigui quin sigui el nombre d’assistents.
2. Els associats absents poden fer-se representar per un altre associat i delegar-li el vot. La representació i la delegació de vot s’han de fer constar per escrit adreçat al President i tenen caràcter especial per a cada reunió. No es pot representar més de tres associats. Els assistents a una sessió de l’Assemblea General que disposin d’una delegació de vot d’associats absents han de fer constar aquesta circumstància a l’inici de la sessió.

Article 15. Adopció dels acords: votacions
1. La Presidència de les Assemblees correspon al President de la Junta Directiva i, en cas d’absència, al Vicepresident.
2. Tots els membres de l’Associació tenen dret de veu i vot a les reunions de l’Assemblea General. Cada associat tindrà un vot per cada alumne sotmès a la seva pàtria potestat o custòdia. En cas que els tenidors de la pàtria potestat o custòdia d’un alumne siguin més d’una persona, aquests designaran d’entre ells la persona que exercirà el dret de vot, fent-ho constar a l’inici de la sessió.
3. Totes les votacions es faran a mà alçada, llevat que un dels assistents sol·liciti la realització d’una votació secreta. En tot cas, les votacions en matèria electoral així com les referides a la revocació anticipada de qualsevol dels membres de la Junta Directiva seran sempre secretes.
4. En les reunions de l’Assemblea General Ordinària, els acords s’adopten per majoria simple dels assistents i representats, llevat que els presents Estatuts o la Llei disposin altrament. En les reunions de l’Assemblea General Extraordinària, els acords s’adopten per majoria de dos terços dels assistents i representats, llevat que els presents Estatuts o la Llei disposin altrament.
La modificació dels Estatuts, el sistema d’elecció de la Junta Directiva, la distribució de competències entre l’Assemblea General i la Junta Directiva i els motius i procediment de cessament dels membres de la Junta Directiva han d’aprovar-se per majoria de dos terços dels assistents i representats.
El cessament d’un dels membres de la Junta Directiva o d’aquesta en ple exigeix una votació específica de l’Assemblea General sobre aquesta qüestió, que requereix el vot favorable de la majoria simple dels assistents i representats per ser aprovada.
5. L’Assemblea General pot acordar, per majoria absoluta dels assistents i representats, que una determinada controvèrsia sigui sotmesa a arbitratge.

Article 16. Actes - certificacions
1. De les reunions de l’Assemblea General se n’ha d’aixecar la pertinent acta, que és signada pel Secretari i pel President. Els acords adoptats per l’Assemblea General són immediatament executius, sense necessitat d’esperar a l’aprovació de l’acta per l’Assemblea següent, en el cas que no s’hagi fet a la fi de la mateixa reunió.
Qui voti en contra d’un acord determinat pot demanar, en la mateixa reunió en la qual s’ha pres, que el seu vot consti en l’acta. Els associats que hagin fet constar en l’acta el seu vot contrari a un acord i els que no hagin assistit a la reunió on es va prendre i no hagin delegat el seu vot, poden impugnar-lo judicialment si és contrari a la Llei o als Estatuts de l’Associació, o si al seu criteri beneficia uns associats o tercers en perjudici d’uns altres associats o dels interessos de l’Associació, dins els trenta dies següents a la seva adopció. Els associats que hagin impugnat un acord poden sol·licitar al Registre l’anotació marginal de la impugnació.
2. Qualsevol associat té dret a sol·licitar i obtenir còpia, total o parcial, de l’acta de les reunions de l’Assemblea General. Aquestes còpies han de ser certificades pel Secretari amb el vistiplau del President.
3. S’inscriuran al Registre d’Associacions:
a) Els acords de modificació dels Estatuts, incloent-hi la del domicili social.
b) Els acords de cessament i de nomenament dels càrrecs dels seus òrgans directius estatutaris.
c) Les cessions i les adquisicions patrimonials.
d) Els acords de dissolució o, en general, els actes que donin lloc a la seva dissolució.
e) Qualsevol altra documentació establerta per la Llei.
4. L’Associació ha de portar un llibre registre d’associats, un llibre d’actes, un llibre inventari de béns i els llibres de comptabilitat que corresponguin a les seves activitats. Aquests llibres han de ser diligenciats pel Registre d’Associacions i firmats pel President i el Secretari, i podran ser consultats per tots els associats, dins el termini comprés entre la convocatòria de l’Assemblea General i la seva celebració.
Secció 3 - La Junta Directiva

Article 17. Composició
La Junta Directiva és l’òrgan col·legiat de govern i de gestió de l’Associació, que la representa en les seves relacions amb tercers i amb els poders públics, inclosa la representació en judici, per mitjà del seu President o altre membre degudament apoderat.
Està formada per un mínim de quatre membres elegits per l’Assemblea General, que també els pot destituir en els termes previstos en els presents Estatuts. Les candidatures han de contenir, com a mínim, un representant de mares o pares que formi part d’una Junta d’Escola o que n’hagi format part en els darrers dos anys.   
Els membres de la Junta Directiva designaran d’entre ells un President, un Vicepresident, un Secretari, un Tresorer i un nombre de vocals indeterminat, essent aquests càrrecs gratuïts.
Els membres de la Junta Directiva han de ser associats de nacionalitat andorrana o estrangers amb residència al Principat d’Andorra.

Article 18. Elecció i cessament dels membres de la Junta Directiva
1. Els membres de la Junta Directiva són elegits per l’Assemblea General per un mandat de dos anys, podent ésser reelegits indefinidament, i es renoven per meitat cada any.
2. Les candidatures es presentaran a la Junta Directiva com a mínim vuit dies naturals abans de la celebració de l’Assemblea General Ordinària, amb tants noms com membres s’hagin de substituir, signades pels candidats. Es publicaran en el taulell d’anuncis de l’Associació o per altre mitjà, almenys amb cinc dies d’avançada a la celebració de l’Assemblea General. Totes les candidatures han de rebre el mateix tracte per part de la Junta que convoqui i gestioni el procés electoral, en especial assegurant a totes les candidatures l’accés als associats pel mateix procediment durant el període electoral.
Atesa l’existència de diferents centres de l’Escola Andorrana, les candidatures hauran de procurar incloure membres dels quals depenguin alumnes del major nombre de centres possible.
3. L’elecció dels membres de la Junta Directiva es porta a terme en l’Assemblea General Ordinària. El vot és secret i les candidatures són obertes, de manera que cada membre pot confeccionar la seva pròpia candidatura, escollint d’entre les presentades. Els candidats que rebin el major nombre de vots resulten escollits. Cada nova Junta escollirà d’entre els seus membres escollits per l’Assemblea General les persones que han d’ocupar els càrrecs que la formen.
4. En el cas que es produeixi la vacant d’un membre abans de la finalització del seu mandat, la Junta Directiva té la facultat de completar-se amb un altre membre, que el substitueix fins la propera Assemblea, moment en què es procedeix a l’elecció del suplent per la durada del mandat ordinari que quedava per complir al vacant.
5. L’Assemblea General pot acordar el cessament de la Junta Directiva o del seu President mitjançant una votació específica sobre aquesta qüestió, amb la majoria determinada en els presents Estatuts.

Article 19. Funcions de la Junta Directiva
Són funcions de la Junta Directiva programar i dirigir les activitats de l’Associació i els seus òrgans, aprovar les propostes de les Comissions i, en especial, del Consell de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes, portar la gestió administrativa i econòmica de l’Associació, sotmetre a l’aprovació de l’Assemblea General el pressupost anual d’ingressos i despeses, que ha d’incloure expressió de les quotes o aportacions exigibles als associats, així com la Memòria d’activitats i l’estat de comptes de l’any anterior, i, en general, totes aquelles que li encomani l’Assemblea General o que no estiguin específicament atribuïdes a un altre òrgan pels presents Estatuts.   
Per acord de la majoria dels seus membres, la Junta Directiva pot delegar en un d’ells o en més d’un l’exercici de les seves funcions, en les condicions i limitacions que es determinin en l’acte de delegació. No són delegables els actes que l’Assemblea General ja hagi delegat, al seu torn, a la Junta Directiva, llevat que s’hagi fet constar així en la delegació efectuada.
La Junta Directiva respon de la seva gestió davant de l’Assemblea General. El President informa de la situació general de l’Associació, el Tresorer sotmet el pressupost i els comptes a l’aprovació de l’Assemblea i el Secretari exposa les accions efectuades i el programa futur.
Els membres de la Junta Directiva responen davant de l’Associació, dels associats i de tercers per les actuacions que duguin a terme en l’exercici dels seus càrrecs i que siguin contràries a la Llei o als presents Estatuts, així com pels danys i perjudicis causats amb dol o negligència. La responsabilitat dels membres de la Junta Directiva és solidària respecte de les actuacions acordades de manera col·legiada, llevat que hagin fet constar en acta la seva oposició a l’acord. També es solidària sempre que l’acció o l’omissió que la genera no es pugui atribuir a un o més d’ells, de manera individual i exclusiva.

Article 20. Constitució de la Junta Directiva
1. La Junta Directiva es reuneix com a mínim una vegada cada dos mesos. És convocada per qualsevol mitjà pel President, el qual fixa el lloc, el dia, l’hora i l’ordre del dia de la reunió, havent de transcórrer entre la convocatòria i la celebració de la Junta un mínim de tres dies. També es reuneix sempre que sol·licitin la convocatòria al President, motivant-ho i proposant un ordre del dia, un terç dels seus membres, que aquest ha de fer efectiva en el termini màxim de cinc dies. Igualment, un terç dels seus membres pot sol·licitar la inclusió d’una qüestió en l’ordre del dia, amb una antelació de quaranta-vuit hores a la reunió.
2. La Junta Directiva s’entén vàlidament constituïda quan hi assisteixi almenys la meitat dels seus membres, inclosos entre aquests el President o el Vicepresident. En cas de no assolir aquest quòrum en tres convocatòries consecutives, la Junta Directiva cessa i convoca l’Assemblea General per procedir a l’elecció d’una nova Junta.
No obstant el que preveu el paràgraf anterior, la Junta Directiva s’entén vàlidament constituïda sense necessitat de convocatòria ni de cap altre requisit, quan es reuneixen la totalitat dels seus membres i acorden per unanimitat constituir-se en sessió.
3. Els acords s’adopten per majoria dels presents. En cas d’empat, el President gaudeix de vot diriment. Les votacions són a mà alçada llevat que un dels presents sol·liciti un vot secret. S’han de tractar tots els punts de l’ordre del dia que sol·liciti qualsevol membre.
De les reunions de la Junta Directiva se n’ha d’aixecar la pertinent acta, que és aprovada en un termini màxim de trenta (30) dies naturals posteriors a la reunió. A aquest efecte, tots els membres assistents a la reunió hauran de donar el vistiplau al text de l’acta. Un cop obtingut el vistiplau, l’acta és signada pel Secretari i pel President. Els acords vàlidament adoptats per la Junta Directiva són immediatament executius.
Qui voti en contra d’un acord determinat pot demanar, en la mateixa reunió en la qual s’ha pres, que el seu vot consti en l’acta. Els membres de la Junta Directiva que hagin fet constar en l’acta el seu vot contrari a un acord i els que no hagin assistit a la reunió en què es va prendre i no hagin delegat el seu vot, poden impugnar-lo judicialment si el consideren contrari a la Llei o als Estatuts de l’Associació, o si estimen que beneficia uns associats o tercers en perjudici d’uns altres associats o dels interessos de l’Associació, dins els trenta dies següents a la seva adopció. Els membres de la Junta Directiva que hagin impugnat un acord poden sol·licitar al registre l’anotació marginal de la impugnació.
Qualsevol associat té dret a sol·licitar i obtenir còpia, total o parcial, de l’acta de les reunions de la Junta Directiva. Aquestes còpies han de ser certificades pel Secretari amb el vistiplau del President.

Article 21. Les comissions
1. La Junta Directiva ha de nomenar una Comissió Permanent formada per un nombre de membres no inferior a un terç del total de membres de la Junta i composta pel President i/o el Vicepresident i/o el Secretari i/o el tresorer i/o un o diversos vocals de la Junta.
La seva funció consisteix a vetllar per l’execució dels acords de la Junta Directiva i resoldre, per delegació, aquells afers que expressament li hagi assignat la Junta o que, per raons d’extrema urgència, s’hagin de resoldre sense tenir temps de convocar la Junta.
2. Igualment, la Junta Directiva pot nomenar altres comissions, entre les quals, en el moment en què sigui necessària, una Comissió Disciplinària, els objectius, la composició i la competència de les quals seran determinades per l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva, en funció de les necessitats generals de l’Associació. El nombre dels seus membres no pot ser inferior a tres, havent d’incloure almenys un dels membres de la Junta Directiva.

Article 22. El President i el Secretari
1. El President de l’Associació té atribuïda la seva representació en judici i fora d’ell. Presideix les sessions de la Junta Directiva i de l’Assemblea General i vetlla per l’execució dels acords de l’una i l’altra. En cap cas pot actuar per la seva pròpia iniciativa, havent de seguir sempre els acords de l’Assemblea o de la Junta Directiva.
2. Correspon així mateix al President ordenar els pagaments vàlidament acordats.
3. El Vicepresident assisteix el President en les seves funcions i el substitueix en els casos de vacant, absència o impediment. Pot actuar amb totes les funcions i facultats que li siguin expressament delegades pel President.
4. El Secretari porta el fitxer i el llibre registre d’associats, així com el llibre d’actes, i té al seu càrrec la direcció de les feines administratives de l’entitat. Així mateix, aixeca les actes de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva i n’estén els certificats, amb el vistiplau del President.

Article 23. El Tresorer
1. El Tresorer porta la comptabilitat de l’Associació, en especial el llibre inventari de béns i els de comptabilitat que corresponguin, recapta i custodia els seus fons i efectua els pagaments que ordena el President, amb la contrasignatura d’aquest o d’un dels membres de la Junta Directiva.
2. El Tresorer i el Secretari se substitueixen recíprocament en les funcions expressades, en els casos de vacant, absència o impediment.
3. Quan es tracti de disposicions per un import inferior a aquell que sigui determinat per la Junta Directiva, el Tresorer podrà delegar el pagament en el gerent, sempre que aquest sigui contrasignat per un membre de la Junta Directiva.

Article 24. El personal
L’Associació pot contractar un gerent i el personal necessari, en règim laboral, per atendre les seves finalitats. El personal és contractat i separat per la Junta Directiva, que n’acorda també la retribució i les condicions de treball.


Capítol IV - El Consell de l’Associació de mares i pares d’alumnes

Article 25. Funcions i membres
El Consell de l’Associació de mares i pares d’alumnes és la comissió encarregada de col·laborar en el desenvolupament dels objectius a assolir marcats per la Junta Directiva i fer propostes de temes a treballar amb la Junta.
Estarà format pels membres de la Junta Directiva, els col·laboradors que aquesta designi i els representants de les mares i els pares d’alumnes a totes les Juntes d’Escola, escollits d’acord amb el que preveu el Reglament regulador de la participació en la gestió de l’Escola Andorrana.
Tots els membres del Consell de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes tenen dret de veu i de vot.

Capítol V - Règim econòmic

Article 26. Patrimoni
Existeix una absoluta incomunicació de patrimonis entre l’Associació i els associats, de manera que aquests no són en cap cas responsables personalment dels deutes i obligacions contrets per l’Associació.

Article 27. Recursos econòmics
Són recursos econòmics de l’Associació els derivats de les quotes d’associació i altres quotes establertes per al seu sosteniment, dels productes i rendes dels seus béns, dels interessos de dipòsits bancaris i altres productes financers, dels actes i prestacions remunerats que efectuï l’Associació o algun dels seus membres en el seu nom i de qualsevol altre recurs lícit que obtingui.

Article 28. Quotes
L’Assemblea General fixa anualment, a proposta de la Junta Directiva, l’import de les quotes d’admissió i de les quotes dels associats.

Article 29. Règim econòmic
1. L’Associació té plena autonomia per a la gestió i administració dels seus béns i recursos. L’administració dels fons de l’Associació es porta a terme amb la publicitat suficient perquè tots els seus associats puguin tenir coneixement periòdicament de la destinació dels fons, i això sens perjudici del dret d’informació dels associats.
2. L’Associació es regeix pel règim de Pressupost aprovat per l’Assemblea General, que ha d’aprovar també la liquidació de comptes de l’exercici anterior.
3. Els pagaments i les disposicions de fons de l’Associació es fan sempre amb dues firmes: la del President o Vicepresident i la del Tresorer o el Secretari. Si les necessitats de funcionament ho aconsellen, la Junta Directiva pot acordar la delegació de firma en un empleat per disposar de petites quantitats.


Capítol VI - Modificació, dissolució i liquidació

Article 30. Modificació
La modificació total o parcial dels presents Estatuts requereix l’acord d’almenys dos terços dels assistents i representats a l’Assemblea General reunida a tal efecte.
Tot i això, l’Assemblea General pot aprovar tots aquells reglaments interns que siguin necessaris per tal de complementar i desenvolupar els presents Estatuts, sense, però, poder-los contradir.

Article 31. Dissolució
L’Associació es dissol per acord de l’Assemblea General Extraordinària, convocada expressament a aquest efecte, i en els altres casos previstos per la Llei.
L’Assemblea General ha d’acordar la dissolució en cas que resti un nombre inferior a tres associats, s’hagi exhaurit l’objecte de l’Associació o s’hagi fet impossible realitzar-lo. En cas que no sigui convocada segons els Estatuts, una desena part dels associats poden instar la Junta Directiva a convocar-la, i la Junta ho ha de fer dins un termini màxim de trenta dies. L’Assemblea ha de pronunciar-se expressament sobre la qüestió de la dissolució. En el cas de restar un nombre inferior a tres associats, el President o qui representi l’Associació ha de portar al Registre d’Associacions el llibre de socis actualitzat, certificant, sota la seva responsabilitat, la seva correspondència amb la realitat.

Article 32. Liquidació
1. La mateixa Assemblea General que adopti l’acord de dissolució ha de nomenar una Comissió Liquidadora, composta per tres associats, que es fa càrrec dels fons que existeixin, liquida els actius de l’Associació i satisfà els seus passius i obligacions.
Correspon, doncs, a la Comissió Liquidadora l’administració de l’Associació a partir del moment del seu nomenament, la qual, amb la finalitat de liquidar l’Associació, ha de: cobrar els crèdits pendents, vetllar pel patrimoni social i administrar-lo amb diligència fins que s’hagi liquidat, liquidar el patrimoni i pagar els creditors i portar a terme totes les altres operacions de liquidació que resultin necessàries per al bon fi de l’Associació.
2. La Comissió Liquidadora està facultada per a procedir a la venda del patrimoni de l’Associació i per prendre totes les altres disposicions que siguin adients. Ha de retre comptes de la liquidació davant de la mateixa Assemblea General, convocada expressament a aquest efecte, en un termini no superior a un any a comptar de la data de l’acord de dissolució.
3. En tot cas, únicament l’Assemblea General pot acordar el destí a donar al romanent que existís després de la liquidació. Amb la ratificació de l’Assemblea General, la Comissió Liquidadora aplica el patrimoni o el líquid sobrant a les finalitats previstes als estatuts, que en cap cas poden autoritzar el repartiment entre els socis o la cessió a persones o entitats amb afany de lucre, i sol·licita al Registre d’Associacions la cancel·lació de l’Associació.
En el supòsit d’insolvència de l’Associació, la Junta Directiva o, si fa al cas, la Comissió Liquidadora han d’instar la declaració que correspongui, d’acord amb la legislació vigent.


Disposició transitòria
Els membres de la meitat de la Junta Directiva que ha d’ésser objecte de renovació parcial segons estableix l’article 20 dels presents Estatuts seran determinats per sorteig en la primera Assemblea General que se celebri amb posterioritat a l’aprovació dels presents Estatuts.

CERCAR

   

Horari De L'AMPAEA

De dilluns a divendres

De 8 a 13 hores
De 14 a 17 hores

Tel. +376 722 509

Contacte

AGENDA

  NOVEMBRE 2022
DL DM DC DJ DV DS DG
  1  2  3  4  5  6 
 7  8  9  10  11  12  13 
 14  15  16  17  18  19  20 
 21  22  23  24  25  26  27 
 28  29  30  
  

CONTRA L'ASSETJAMENT